Splatnost školného

Školné se zpravidla ve všech oborech hradí na celé pololetí předem. Doporučená splatnost je za 1. pololetí do 25. srpna a za 2. pololetí do 20. ledna.

Doporučujeme  k platbám využívat bezhotovostní platební styk. Za každou hotovostní platbu v kanceláři naší školy je účtován poplatek 50 Kč.

Rozložení platby školného
Slevy školného ze sociálních důvodů neposkytujeme. Doporučujeme se v této záležitosti obracet na sociální odbor Magistrátu města. V případě složité finanční situace můžeme na základě Žádosti o rozložení platby školného rozložit platbu na 2 – 3 splátky během pololetí. První splátka musí být ale vždy provedena v původním uvedeném termínu splatnosti.

Vrácení poměrné části školného
Za dobu svátků, prázdnin, ředitelského volna a v případě absence žáka není nárok na náhradní hodiny, ani vrácení poměrné části školného.
Pouze v případě předem omluvené dlouhodobé absence žáka (delší než jeden měsíc) ze zdravotních důvodů, pobytu v zahraničí apod., může žák požádat o vrácení poměrné části školného v kanceláři školy. Žádost o vrácení poměrné části školného musí být na předepsaném tiskopise, doložena lékařským potvrzením nebo čestným prohlášením rodičů. V případě schválení žádosti ředitelem školy se vrací zpravidla 50% poměrné části nákladů.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838