Přípravné studium (od 5 do 6 let + od 13 let bez průpravy)

Do přípravného studia ve všech oborech (v kolektivní nebo skupinové formě) se nekoná talentová přijímací zkouška, u zájemců zjišťujeme pouze předpoklady pro vzdělávání ve zvoleném oboru.

Přípravná hudební výchova (PHV)

1) Skupinová výuka - 2x týdně v rozsahu 45 minut ve skupině 2 – 8 žáků. Cílem je rozvíjet v dětech hudební cítění, přirozený smysl pro rytmus, hudební sluch, představivost a základní pěvecké dovednosti. Děti i jejich rodiče se seznámí s celou šíří možností následné výuky hudebních nástrojů.
2) Individuální výuka na konkrétní zvolený hudební nástroj – 1x týdně v rozsahu 45 minut v počtu 1 – 3 žáků. Zájemci o individuální přípravné studium však musí stejně jako v základním studiu projít talentovou zkouškou, kde zjišťujeme především sociální zralost a fyzické předpoklady pro zvolený hudební nástroj.
3) Pro žáky od 13-ti let bez předchozí hudební průpravy zřizujeme na konkrétní hudební  nástroje jednoleté přípravné studium II. stupně. Individuální výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 45 minut a podmínkou je také vykonání talentové zkoušky.

Přípravná taneční výchova (PTV)

Kolektivní výuka ve třídě do 20 dětí probíhá  2x týdně po 45 minutách. Cílem PTV je vzbudit v dětech zájem, zvídavost, snažit se aktivizovat děti v elementárních činnostech pohybových, ale i pěveckých a instrumentálních. Kultivovat přirozený dětský hudební a taneční projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky v jednom nebo obou uměleckých oborech. V hodině pracují se žáky dva učitelé současně (tanečník a hudební korepetitor). V průběhu výuky učitelé spolupracují také s rodiči, usměrňují zájem žáků se zřetelem na následný výběr studijního zaměření v základním studiu. Absolvování PTV v rozsahu 1 - 2 let studia není povinné pro zahájení výuky v základním studiu I. stupně, je však doporučováno a je ideální přípravou pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek do základního studia.

Přípravná dramatická výchova (PDV)

Kolektivní výuka ve třídě do 10 dětí probíhá 1x týdně v rozsahu 1,5 lekce (70 minut) v budově „Jesličky“ v Brandlově ulici. Žáci se zde učí prostřednictvím dramatických her kultivovat svůj mluvní projev a osvojí si základní návyky práce v kolektivu.

Přípravná výtvarná výchova (PVV)

Kolektivní výuka ve třídě do 15 dětí probíhá 1x týdně v rozsahu 90 minut ve specializovaných učebnách výtvarného oboru. Zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování) a první objevování výtvarného jazyka. Rozvíjí motorické dovedností a dětskou fantazii. Nabízí první setkání s výtvarným uměním.

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838