O školném

Školné (úplata za vzdělání) je příspěvek na úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v ZUŠ. Není tedy přepočtenou cenou jednotlivých vyučovacích lekcí, ale průměrným ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Veškeré mzdové náklady na výuku v ZUŠ jsou u žáků přípravného a základního studia plně hrazeny státem.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitel školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitel školy informuje zřizovatele (Město HK). Při výpočtu výše úplaty postupuje podle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání - § 8, odst. 1 a 2 (průměrná výše stanovených úplat u žáků přípravného a základního studia I. a II. stupně nesmí překročit 110 % skutečných průměrných nákladů na žáka v uplynulém kalendářním roce).

Rodina, která se ocitne ve finanční tísni, může na Úřadu práce Hradec Králové žádat o pomoc v hmotné nouzi.
Podle ustanovení § 2 odst. 5 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, lze za osobu v hmotné nouzi považovat též osobu, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.
Dávka není nároková. Uvedený zákon stanoví též podmínky nároku na tuto mimořádnou pomoc, a to v ustanovení § 36 a 37 zákona a o přidělení/nepřidělení dávky rozhoduje úřad práce.

Soubory ke stažení

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838