Informace ke školnému v době Covidové

Občas se setkáváme s dotazy na vliv doby Covidové na výši školného. K tomu uvádíme následující informace:
Školné (úplata ze vzdělávání) je roční příspěvek na provozní náklady školy (energie, topení, voda, opravy …). Škola hradí provozní náklady bez ohledu na to, zda probíhá prezenční nebo distanční výuka (až na výjimky i v době distanční výuky pracují učitelé v budovách školy). Platy učitelů jsou v plné míře hrazeny z MŠMT (na rozdíl od různých kroužků při ZŠ nebo v DDM, kde je většinou úplata vybírána právě na platy lektorů). ZUŠ poskytuje základy uměleckého vzdělávání a na rozdíl od kroužků se vyznačuje systematickým a dlouhodobým studiem na základě Rámcového vzdělávacího plánu, který stanovilo MŠMT. Nakládání se školným (i ostatní činnost školy) se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
ZUŠ Střezina v době pandemie poskytuje v maximální možné míře distanční výuku. Podle dále uvedeného metodického pokynu MŠMT tedy školné nelze z tohoto důvodu vracet ani nijak snižovat. Jedinou možností, jak neplatit školné na další pololetí, je písemné odhlášení z výuky (aktuálně k 1.2.2021). Žák, který ukončí výuku, se samozřejmě může na další školní rok případně přihlásit znovu. Musí však projít přijímacím řízením a na přijetí ke studiu mají pak vliv i další faktory (především aktuální věk dětí).
Pandemie zasáhla všechny typy škol. Pevně věříme, že společně můžeme její úskalí překonat.

Pokyn MŠMT pro distanční vzdělávání – část pro ZUŠ
(Praha, 23. 9. 2020)

4.9. Doporučení pro ZUŠ
§ Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné.
Nastat mohou následující situace:
•    žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije,
•    zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem
školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
    zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
•    zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.
§ V ZUŠ soukromých zřizovatelů úplata za vzdělávání záleží na uzavřené smlouvě.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat nastavení vhodného způsobu hodnocení žáků. Mělo by zohledňovat podmínky rodinné, sociální a prostorové, v jakých se žák vzdělává. Významnou složkou je zdůraznění sebehodnocení žáků.
Distanční způsob vzdělávání na ZUŠ lze využít k vytvoření prostoru pro žáky, ve kterém nebudou pouze pokračovat v normálním školním režimu (v přípravě, učení, nácviku, plnění úkolů), ale budou moci reflektovat svůj vztah k umělecké činnosti. Svobodně a bez tlaku na momentální výkon samostatně vyhodnotit, co jim umělecká činnost přináší, jak je v jejich životě důležitá a zda je pro ně skutečně svobodnou volbou.
Klíčová kompetence pro základní umělecké vzdělávání uvádí jako podstatný aspekt uměleckého vzdělávání samostatnost („žák disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření“). Proto by komunikace učitele s žákem a zákonnými zástupci měla být v této době postavena především na zásadě „poskytnutí služby“ a při vzájemné dálkové komunikaci nabídnout žákům, kteří o to projeví vlastní zájem, maximální podporu v domácím samostudiu. Distanční způsob vzdělávání je příležitostí přenést odpovědnost a zájem na žáka.
Role učitele uměleckých oborů na ZUŠ je v distančním způsobu vzdělávání především podpůrná, „pomáhající“ a neměla by zásadněji zatěžovat nastavený chod a režim rodiny.

Příklady distančních aktivit pro žáky ZUŠ

Hudební obor:
Realizujte přímou komunikaci přes nastavenou komunikační platformu. Vhodné jsou konzultace a získávání zpětné vazby o tom, jak „jdou“ zadané skladby, s čím potřebují žáci poradit, domluva na dalším postupu. Zvolte platformu, která umožňuje přenos žákovy hry na nástroj, ukázky učitele, zasílání krátkých výukových videí či odkazů na ně. Do uložiště můžete žákům nahrávat podklady – doprovody pro sólovou hru, sólový zpěv nebo sborový zpěv. Důležitá je možnost zasílat zpět nahrávky žáka učiteli, a to nejenom kvůli reflexi ze strany pedagoga, ale také pro sebereflexi žáka při poslechu vlastní nahrávky. Pro aktivity v oblasti hudební nauky je možné zasílání pracovních listů nebo poslechových úkolů, nezapomínejte na formativní zpětnou vazbu k vypracovanému zadání. Zaujmout může žáky inspirace od učitele pro společné „muzicírování“ s rodinou či kamarády nebo tipy na zhlédnutí/poslech studovaných skladeb a případná výzva k hodnocení žákem.
Výtvarný obor:
Témata a náměty skupině či jednotlivcům zadávejte prostřednictvím zvolené komunikační platformy. Nezbytná je individuální zpětná vazba k tvorbě žáka. Dejte žákům k dispozici inspirativní odkazy pro zhlédnutí zajímavých webů ohledně výtvarného umění, architektury, designu, historie umění. Podporujte kreativní činnosti v domácím prostředí – žáci si mohou vybírat z témat a přírodních materiálů, experimentovat, fotit, sdílet s ostatními. Zajímavá mohou být zadání úkolů ke všímavosti: ke světu kolem nás, k umění kolem nás, k užitému umění, k symbolům a dalším obrazovým znakům, k webdesignu, k formulování vlastních názorů v souvislosti s výtvarným uměním.
Taneční obor:
Prostřednictvím zvolené komunikační platformy zadávejte žákům např. pohybová cvičení, tvorbu vlastní taneční kompozice (choreografie) na danou skladbu, zadání na scénografické návrhy, improvizace na zadané nebo vlastní téma, improvizace na konkrétní hudbu, vyhledání vlastní hudby k danému tématu, příprava pohybových a tanečních etud. Nezapomínejte na individuální formativní zpětnou vazbu k interpretaci nebo tvorbě žáka.
Literárně-dramatický obor:
Prostřednictvím zvolené komunikační platformy je možné zasílat zadání hlasových cvičení, k četbě a k interpretaci (poezie, próza, monolog), k výběru předlohy pro individuální tvorbu, zadání k vystavění vlastního námětu, vytvoření vlastního literárního nebo dramatického tvaru, k improvizaci. Povzbuďte žáky k tvorbě scény, výběru hudby, případně ke koncepci světel apod. Pošlete žákům zajímavé tipy pro zhlédnutí filmů/představení/scének a vyzvěte je, aby formulovali vlastní názor. Žáci mohou doma vytvářet rekvizity, masky, doplňky oblečení apod. Důležitá je vždy individuální formativní zpětná vazba k interpretaci nebo tvorbě žáka.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838